Page 5 - AC0222
P. 5

Informació agropecuària
    Comença la campanya DUN 2022
                                             2021-2022


    Us informem que la tramitació de la DUN 2022 ha començat   » Monitoratge. És un sistema de control per satèl·lit
    oficialment aquest 1 de febrer.              de les parcel·les declarades a la DUN. Les incidències
                                 detectades són comunicades a través de correu
    Els canvis més importants es produiran a partir del 2023,  electrònic i s’anomenen “semàfor groc” i s’han de resoldre
    quan hi haurà el canvi de PDR, el que popularment es coneix  mitjançant l’aplicació mòbil “FotoDUN”. És important
    com “la nova PAC”. Així, aquest 2022 serà una campanya  gestionar-ho per evitar que passin a “semàfor vermell” i
    amb poques novetats, però cal destacar-ne les següents:
                                 ocasionin als titulars algun tipus de sanció econòmica.


      » Digitalització exprés. La pandèmia ha accelerat   » FotoDUN. És l’aplicació mòbil que està esdevenint
      el procés de digitalització. Des de 2017 s’ha anat  imprescindible per a la gestió dels expedients
      modificant la manera en què el DACC tramita els    de la DUN. A través d’aquesta App s’haurà de
      expedients i notifica les resolucions als titulars. Per  tramitar: la modificació de SIGPAC, la identificació
      aquest motiu, és molt recomanable disposar de     de cultius, justificar el compliment dels compromisos
      l’IdCat Mòbil i imprescindible tenir accés a un correu  agroambientals, donar resposta a requeriments de
      electrònic operatiu.                 monitoratge, etc.

      » Convergència. Es continua amb el procés que     » Contracte Global d’Explotació. Les línies generals
      incrementa l’import dels drets de Pagament Bàsic   (Mitigació, Competitivitat,  Diversificació i
      dels que estan per sota de la mitjana de la regió i es  Incorporació) continuaran com fins ara, a l’espera de
      disminueix als que estan per sobre d’aquesta. Durant  la publicació de la normativa de 2022 i els canvis que
      la campanya, el DACC publicarà a l’apartat “informació  s’hi pugui incloure.
      pública” les dades individuals dels titulars.
                                  A bonÀrea Assegura, dins la secció de Tràmits
                                  Agraris, disposem de tècnics amb àmplia

                                  experiència en el sector que us assessoraran i
                                  gestionaran tot el què necessiteu.

             Guissona, C/ dels Llacs, 1
          (oficines altell de l’Àrea Promocional).
               Tel: 973 550 100.

             Cal demanar cita prèvia:
          621 279 135 - anna.bellart@bonarea.com
            Consultes tràmits agraris:
          613 001 571 - africa.peitx@bonarea.com
         621 237 666 - cristina.munt@bonarea.com
           Consultes assegurances agràries:
          619 866 061- ester.rius@bonarea.com
   1   2   3   4   5   6   7   8