Page 6 - AC0222
P. 6

Informació sectorial gener 2022


    Pollastres                  € / kg viu Guatlles                 € / kg viu

        1a set. 1,08€  2a set. 1,05€             1a set. 1,98€  2a set. 2,04€
        3a set. 1,05€ 4a set. 1,06€             3a set. 2,04€ 4a set. 2,04€

    Arranquem l’exercici 2022 amb un equilibri entre l'oferta i la  Estabilitat entre l’oferta i la demanda i poques variacions en les
    demanda. Aquesta estabilitat permet mantenir les cotitzacions  cotitzacions. El cost també mostra una tendència a estabilitzar-se
    actuals.

    Gallines ponedores         €/dot. (preu nial cat. L) Galls dindis            € / kg viu

        1a set. 0,73€  2a set. 0,73€             1a set. 1,29€  2a set. 1,32€
        3a set. 0,72€ 4a set. 0,72€             3a set. 1,32€ 4a set. 1,32€

    Es mantenen gairebé invariables les cotitzacions durant totes  Sense variacions significatives en aquesta activitat respecte a la
    les setmanes de gener. Hi ha una tendència a la millora de la  venda. Veiem una tendència a l’estabilitat en els costos.
    demanda en aquesta activitat.


    Porcs                    € / kg viu Garrins                  € / unitat

        1a set. 1,02€  2a set. 1,02€             1a set. 27,00€  2a set. 27,50€
        3a set. 1,02€ 4a set. 1,02€             3a set. 29,00€ 4a set. 29,50€
    Durant el gener s’ha anat absorbint l’excés d’oferta d’animals  Les superiors matances de porcs han augmentat les places
    degut a les menors matances pels festius nadalencs i,  disponibles a les granges, de manera que la demanda per entrar
    lentament, la demanda ha anat superant a l’oferta. Així doncs,  garrins s’ha anat imposant a l’oferta d’animals existent. Les
    poc a poc, les cotitzacions han anat augmentant lleument,  cotitzacions han augmentat en totes les setmanes del mes.
    marcant un canvi de tendència alcista en les properes
    setmanes.


    Vedells                  € / kg canal Vedells petits (3-4 setmanes vida)     € / unitat

        1a set. 4,25€  2a set. 4,25€             vedells nacionals (gener)     150€
        3a set. 4,25€ 4a set. 4,25€             vedells importació (gener)     157€
    Estabilitat en el mercat del vedell durant tot el mes. L’oferta  L’augment en l’oferta de vedells mamons, principalment en
    d’animals per escorxador ha estat inferior i la demanda del  els animals provinents dels mercats europeus, han propiciat
    mercat intern també ha disminuït; no obstant les exportacions  disminucions en els preus d’entrada del bestiar. Així doncs,
    de vedells han compensat les menors matances dels escorxadors.  disminució de 10€ en els vedells d’importació i de 7€ en els vedells
    Així doncs, equilibri en el mercat i repetició de preus en totes les  d’origen espanyol.
    setmanes de gener.
    Alimentació animal
    Els mercats continuen molt tensionats amb l'aparició  pujades d'interessos als Estats Units i la pujada constant
    de dos grans factors que ens estan afectant. D'una banda,  de l'energia que afecten els greixos i els olis. Estem en un
    la tensió geopolítica Rússia-Ucraïna, que ha alterat de  escenari poc encoratjador.
    manera important les cotitzacions de blat amb uns
    estocs que estaven millorant, i, per contagi, a la resta de  Els preus del pinso per al febrer augmenten lleugerament,
    cereals. I, per altra banda, es confirma la menor producció  uns 0,15 cts./kg. de mitjana.
    brasilera de soja per efecte d'una meteorologia seca (a  Som al 2022, un any amb uns reptes productius
    causa de “La Niña”), amb augments importants de preus.  importants: l'eliminació de l'òxid de zinc en porcí i les
    A aquests se suma la debilitat de l'euro per l'anunci de  reglamentacions sobre medicaments antibiòtics i pinsos
   1   2   3   4   5   6   7   8