Page 6 - AC0522
P. 6

Informació sectorial abril 2022
    Pollastres                  € / kg viu Guatlles                 € / kg viu


        1a set. 1,29€  2a set. 1,29€             1a set. 2,14€  2a set. 2,25€
        3a set. 1,29€ 4a set. 1,26€              3a set. 2,25€ 4a set. 2,25€
    Estabilitat entre oferta i demanda durant tot el mes. S’ha mostrat  Estabilitat entre oferta i demanda al llarg del mes. Durant el mes
    una lleugera correcció de les cotitzacions a la baixa en l’última  d'abril també anotar la tendència a l'alça dels costos.
    setmana de mes.

    Galline s ponedore s        €/dot. (preu nial cat. L) Galls dindis            € / kg viu

        1a set. 1,29€  2a set. 1,29€             1a set. 1,37€  2a set. 1,42€
        3a set. 1,24€ 4a set. 1,17€             3a set. 1,42€ 4a set. 1,42€    Augment significatiu de l’oferta durant el transcurs del mes, fet  Sense variacions significatives respecte a la venda en aquesta
    que marca una clara tendència de les cotitzacions a la baixa. activitat. La tendència dels costos continua a l’alça un altre mes.


    Porcs                    € / kg viu Garrins                  € / unitat

        1a set. 1,47€  2a set. 1,53€             1a set. 53,00€ 2a set. 53,50€
        3a set. 1,53€ 4a set. 1,54€             3a set. 53,00€ 4a set. 50,00€

    La demanda de porcs per part dels escorxadors ha continuat  Estabilitat en el mercat en les primeres setmanes, però amb
    sent més elevada que l’oferta d’animals al mercat, de manera  una demanda per entrar animals que ha anat disminuint a
    que els preus s’han incrementat moderadament. Tot i els  mesura que avançava el mes degut a un calendari de sortida
    elevats preus de la carn, l’augment imparable del cost de les  poc favorable als engreixadors. Així doncs, s’inicia tendència a
    matèries primeres continua generant importants pèrdues  la baixa en els preus dels garrins que pot perdurar a mig termini.
    econòmiques als productors.


    Vedells                  € / kg canal Vedells petits (3-4 setmane s vida)    € / unitat

        1a set. 4,89€  2a set. 4,92€             vedells nacionals (abril)      179€
        3a set. 4,92€ 4a set. 4,92€             vedells importació (abril)     185€
    El mercat del vedell ha estat en equilibri durant tot el mes, amb una  L’oferta de vedells mamons ha estat inferior a la demanda
    demanda interna important que ha anat absorbint tota l’oferta  d’animals per entrar a les granges, degut a la menor disponibilitat
    disponible d’animals, amb unes cotitzacions que pràcticament no  de bestiar francès. Així doncs, els frisons d’importació han
    han variat. Els costos continuen sent molt elevats, tot i que l’any  augmentat 14€ i 10€ els d’origen espanyol.
    continua sent favorable per als productors.

          A l iment  ació   animal
          Alimentació animal


    Transcorreguts dos mesos del conflicte bèl·lic, les incerteses  Els preus del pinso per a maig augmenten 2,47 cts./kg.

    de mercat són encara molt importants. S'han superat les  de mitjana. Encariment progressiu de totes les matèries

    dificultats d'aprovisionament inicials i ara es planteja la  primeres, incloent ara les matèries fibroses.

    realitat crua de com recompondrem el mercat. Necessitem
    que les noves collites es desenvolupin bé i que les noves  I el futur?... és difícil mirar el futur amb optimisme, però
    sembres siguin correctes per tranquil·litzar els dubtes que  és totalment necessari per fer front a la situació actual.
    hi ha al mercat de si hi ha capacitat de subministrar cereal  Hem d'aprendre d'aquesta crisi sense precedents i canviar

    i altres aliments al món. Davant la situació actual, preus  les debilitats estructurals que ens han portat fins aquí. La

    molt volàtils i amb tendència a l'alça.        globalització de subministraments i la dependència de fluxos
                               comercials, quan Europa ha de ser una gran productora
   1   2   3   4   5   6   7   8