Page 5 - AC0522
P. 5

Informació Agropecuà ria
    Eficiència energètica a les granges avícoles


    Avui dia ja estem en disposició de poder baixar consums, reduir

    emissions i ser molt més e cients i sostenibles

    En els temps actuals és molt evident que l'energia és un  La reducció d’emissions degut al terra tèrmic es produeix
    vector clau en el present i futur de les nostres explotacions  en dues direccions, per un costat disminueix el consum de
    avícoles, tant a nivell mediambiental, com econòmic i de  combustible i per altra part baixa la generació d'NH3 dins la
    sostenibilitat.                    granja, fet que valida el nou reglament de control d’emissions
                               ambientals que obliga a les noves explotacions a aconseguir
    bonÀrea ha tingut sempre una vocació d’acompanyar les  una reducció de fins el 65% de les emissions.

    iniciatives dels nostres ramaders, donant recolzament
    tècnic per poder trobar les solucions més avantatjoses, i fruit  Actualment, estem realitzant una prova pilot en 4 granges
    d’aquest treball conjunt hem arribat a fites importants. de combinar la fotovoltaica amb el terra tèrmic, així

                               quan la granja no consumeix electricitat per estar parada o
    A mode d’exemple, explicar que fa 10 anys que instal·lem  els primers 8-10 dies de pollada, s’aprofita l’excedent elèctric

    panells fotovoltaics, tant en granges aïllades com en granges  per escalfar terra tèrmic mitjançant resistències elèctriques.
    connectades a xarxa. En avicultura tenim amb recolzament  Aquest mètode permet aprofitar un 20-25% de l’energia

    fotovoltaic, pràcticament, totes les granges de gallines i  elèctrica i pre-escalfar la granja, amb un estalvi addicional
    també un 40% de les de broiler i unes 25 granges amb bateries  aproximat del 10% del calor total consumit. Amb un sistema
    sense connexió a xarxa. Això esta suposant un estalvi del  d’aerotèrrmia enlloc de resistències, podrem arribar al 25%
    30-40% de l’energia elèctrica consumida. Actualment estem  d’estalvi addicional.
    iniciant una segona fase on intentarem arribar al 75-85% de
    producció fotovoltaica de tota l'electricitat.    En conclusió, avui en dia el cost en energia d’una granja
                               moderna estàndard està entorn als 10.000€ en electricitat
    A nivell de recuperadors de calor tenim un 50% de les  i 10.000€ en calefacció. Podem reduir fins el 75% el cost

    explotacions del grup amb aquest equipament, fet que ha  elèctric amb un sistema fotovoltaic. Amb un terra tèrmic
    permès un estalvi del 35% de calefacció en les granges on  reduïm un 30% el cost de la calefacció i podem afegir una
    estan instal·lats.
                               reducció del 20-25% si aprofitem els excedents d’electricitat

    En els darrers 4-5 anys, fonamentem en el Terra Tèrmic el  amb un sistema d’aerotèrmica.
    que aporta un important estalvi en calefacció, ja tenim un  Des del departament d’Enginyeria i Energia ens sentim
    grup de fins a 30-32 granges amb aquest tipus de calefacció  orgullosos de poder compartir aquestes experiències i

    per terra tèrmic. Aquest sistema esta suposant un estalvi  resultats, tot gràcies als assajos i ajustos que s’han fet en
    de consum del 30%, a més de millores en l’ambient i  aquests darrers anys de comú acord amb els grangers. La
    reducció important d’emissions. Aquest sistema, en eliminar  confiança dels nostres avicultors ens ha permès de

    pràcticament la combustió dins la granja, permet un ambient  realitzar aquests projectes amb importants èxits.
    molt més sa.
   1   2   3   4   5   6   7   8