Page 6 - AC0422
P. 6

Informació sectorial març 2022
    Pollastres                  € / kg viu Guatlles                 € / kg viu


        1a set. 1,12€  2a set. 1,15€  3a set. 1,22€     1a set. 2,08€  2a set. 2,08€ 3a set. 2,14€
        4a set. 1,26€ 5a set. 1,29€              4a set. 2,14€ 5a set. 2,14€
    Cotitzacions a l’alça durant totes les setmanes de març, degut a la  Estabilitat entre oferta i demanda, que dona lloc a pocs
    situació de disminució d’oferta i augment de la demanda. moviments –tot i que són a l’alça–. També tenim una tendència
                               clara d’increment de costos.

    Galline s ponedore s        €/dot. (preu nial cat. L) Galls dindis            € / kg viu

        1a set. 0,87€  2a set. 0,96€ 3a set. 1,06€     1a set. 1,35€  2a set. 1,35€ 3a set. 1,37€
        4a set. 1,16€ 5a set. 1,26€             4a set. 1,37€ 5a set. 1,37€    Tendència a l’alça de les cotitzacions, que es veu reflectida en  Sense variacions significatives respecte a la venda en aquesta
    totes i cadascuna de les setmanes de març. Aquesta situació es  activitat. Continuem amb la tendència alcista dels costos.
    deu a l’augment de la demanda i a la disminució de l’oferta.

    Porcs                    € / kg viu Garrins                  € / unitat

        1a set. 1,17€  2a set. 1,23€ 3a set. 1,29€     1a set. 35,00€ 2a set. 38,50€ 3a set. 44,50€
        4a set. 1,35€ 5a set. 1,41€             4a set. 50,50€ 5a set. 53,00€

    La demanda de porcs, tant a Espanya com Europa, s’ha  S’ha reduït l’oferta de garrins, bàsicament per problemes
    vist molt incrementada per part dels escorxadors, fruit de  sanitaris i l’elevada demanda per part dels engreixadors (fruit
    l’escassetat d’animals degut a la reducció de la cabanya  dels increments de preus dels porcs grassos). Aquest escenari
    de reproductores en països del nord d’Europa iniciada l’any  ha estat el detonant per augmentar, cada setmana, les
    anterior. A nivell espanyol s’han aplicat pujades màximes en  cotitzacions dels garrins.
    cada sessió de mercat, testimoniant així el gran desequilibri
    entre oferta i demanda d’animals.

    Vedells                  € / kg canal Vedells petits (3-4 setmane s vida)    € / unitat

        1a set. 4,46€  2a set. 4,59€ 3a set. 4,65€     vedells nacionals (març)      169€
        4a set. 4,71€ 5a set. 4,85€             vedells importació (març)      171€
    La demanda de vedells s’ha mantingut elevada durant tot el mes,  L’oferta de vedells mamons ha estat superior a la demanda
    però amb una oferta d’animals molt inferior que ha fet impossible  d’animals per entrar a les granges, degut a l’augment dels vedells
    poder cobrir les necessitats demandades pels escorxadors. Així  provinents del mercat irlandès. Així doncs, els frisons d’importació
    doncs, les cotitzacions han seguit augmentant setmanalment de  disminueixen 9€ i, els d’origen espanyol, 1€.
    forma important.

          A l iment  ació   animal
          Alimentació animal


    La guerra segueix, l'esperança d'un conflicte de curta  afrontar amb esforç aquest episodi únic de costos i preus
    durada cada dia s'esfuma una mica més, empitjorant  històrics.
    el drama humà. El gran efecte al món econòmic ha   Els preus del pinso per a abril augmenten 3,24 cts./
    estat un encariment de totes les commodities,    kg de mitjana. Destaca la pujada important de tots els
    en particular les energètiques i les matèries primeres  coproductes de la indústria alimentària per encariment
    agràries, augmentant els preus a nivells mai imaginats.  immediat del cereal, el fosfat, els greixos i els coproductes
    Davant d'aquesta situació, el primer objectiu és   del gira-sol.
    garantir el subministrament adequat d'aliments
    als nostres animals, per benestar i rendibilitat, per  Aquesta crisi excepcional que estem vivint ha de portar
    optimitzar després tots els insums de l'activitat de cria i  oportunitats, com diu el proverbi. Es manifesta la
   1   2   3   4   5   6   7   8