Page 6 - AC0322
P. 6

Informació sectorial febrer 2022
    Pollastres                  € / kg viu Guatlles                 € / kg viu


                  t
                 e
               2a s
                  .
                    7
                   0
                  1,
          e
        1a s
        1a set. 1,06€  2a set. 1,07€             1a s e t . 2, 2a set. 2,04€
          t
           06€
           1,
          .
                                             t
                                             e
                                              .
                                               04€
                                              2,
                                    1a set. 2,04€ 04€
                    €
                                           2a s
        3a set. 1,10€
        3a set. 1,10€ 4a set. 1,11€              3a set. 2,08€ 4a set. 2,08€
                                           4a set. 2,08€
                                    3a set. 2,08€
               4a set. 1,11€
    Durant el mes de febrer veiem una tendència moderada  Estabilitat entre oferta i demanda durant tot el mes de febrer.
    d’augment de les cotitzacions degut a la disminució de l’oferta.  També observem una tendència a l’alça en l’apartat de costos.
    Pel que fa a la demanda, aquesta es manté en nivells anteriors.
    Galline s ponedore s        €/dot. (preu nial cat. L) Galls dindis            € / kg viu
        1a set. 0,72€  2a set. 0,72€             1a set. 1,32€  2a set. 1,32€
        3a set. 0,75€ 4a set. 0,80€             3a set. 1,35€ 4a set. 1,35€

    Augment gradual de les cotitzacions durant el mes, bàsicament  Sense variacions significatives en aquesta activitat respecte a la
    degut a l’augment de la demanda. L’oferta es manté a nivells  venda. En quan als costos, sí que hi ha una tendència alcista.
    anteriors.
    Porcs                    € / kg viu Garrins                  € / unitat
        1a set. 1,04€  2a set. 1,06€             1a set. 30,00€ 2a set. 31,00€
        3a set. 1,09€ 4a set. 1,00€             3a set. 32,00€ 4a set. 33,00€
    La demanda de porcs per part dels escorxadors ha estat  La demanda de garrins ha anat augmentant al llarg del mes,
    elevada durant tot el mes, amb una oferta d’animals molt  amb un calendari de sortida d’aquests animals favorable i
    inferior que no ha pogut cobrir les necessitats del mercat. Així  unes pujades de preus dels porcs grassos que han animat els
    doncs, les cotitzacions han augmentat en totes les setmanes  engreixadors a entrar més animals. Els preus han pujat en
    del mes, marcant una tendència alcista de cara a les properes  totes les setmanes del mes.
    setmanes.
    Vedells                  € / kg canal Vedells petits (3-4 setmane s vida)    € / unitat
        1a set. 4,28€  2a set. 4,28€             vedells nacionals (febrer)     170€
        3a set. 4,33€ 4a set. 4,37€             vedells importació (febrer)    180€
    La demanda de vedells tant per part dels escorxadors com la  La demanda d’animals per entrar a les granges ha augmentat,
    destinada a exportació s’ha incrementat de manera important  i l’oferta disponible de vedells mamons ha estat molt inferior a

    durant febrer. L’oferta d’animals ha estat insuficient per cobrir  l’esperada. Així doncs, els vedells d’importació han augmentat
    aquesta necessitat de carn i els preus han seguit pujant, situant  23€ i 20€ els d’origen espanyol.

    els productors en beneficis en aquests primers mesos de l’any, tot
    i l’important augment de cost de matèries primeres.                      animal
            l
          A
          Alimentació animal
                 ació
            iment

    Ha arribat allò impensable. Fracàs absolut de les   difícil, els mercats hauran d'afrontar les dificultats

    negociacions polítiques i entrem en un conflicte bèl·lic  que es derivin per no desproveir el ja fràgil escenari d'estocs
    de conseqüències inimaginables. El nostre sector  mundials en declivi, que ja es va veure agreujat aquest últim
    agroalimentari té una forta connexió amb aquesta zona  mes amb pujades de preus als mercats abans d'aquest nou

    en conflicte. És un gran proveïdor de matèries primeres  escenari.


    que abasteix la nostra sòlida ramaderia (eficient fins i tot
    amb la limitació estructural de cereals que tenim). Alhora  Els preus del pinso per al març augmenten 1,09 cts./
    és l'entrada del gas europeu, necessari tant des del punt  kg. de mitjana. Destaca un augment important de totes
    de vista energètic com de matèria primera per elaborar els  les fonts proteiques, alfals i de l'energia utilitzada per a
    fertilitzants que necessiten les nostres terres. Situació molt  l'elaboració del pinso.
   1   2   3   4   5   6   7   8