Page 5 - AC0322
P. 5

Informació Agropecuà ria
    Deslletament garrins: alimentació multifase


    En qualsevol evolució d’un mamífer el deslletament de la  futures obligaran a millorar com arriba el pinso a l’animal.
    mare és el moment més difícil en la vida de l’animal.
    Segurament l’aspecte més transcendental en aquest  Potser no sabem encara quina serà la menjadora o plat ideal
    moment és l’alimentació: l’adaptació d’una dieta líquida (llet  i com es traslladarà el pinso de la sitja exterior a aquesta, o
    materna) a ingerir pinso sòlid o pastat, serà determinant. si cal barrejar el pinso amb l’aigua o com s’administrarà el
                               medicament o suplements nutricionals. Però sí que sabem
    Aquest és un aspecte que genera molt estrès en l’animal i  que caldrà complir alguns requisits i estar atents a
    comportarà canvis a molts nivells, tant de conducta com  molts detalls:
    de digestibilitat. Els canvis normatius i les restriccions      1. Es donen diferents tipus de pinso  4. Cal disposar d’aigua de qualitat i  de pinso dins el plat. Si s’afegeix
      per adaptar-se més al garrí, al seu pes,  caldrà fer controls per garantir-ho. aigua caldrà que la mescla aigua/
      època any, estat i evolució creixement.              pinso sigui correcta i estar atent a la
      Cal determinar bé el pinso.    5. Cal tenir un sistema de medicat,  neteja del plat.
                       control ph amb dosificador eficient      2. El canvi de pinso ha de ser molt  per l’aigua.         8. Cal disposar de suficients punts
      gradual. Cal mesclar bé els pinsos i                de menjar i aigua adaptat al nombre
      fer que la barreja sigui homogènia. 6. Cal que l’aigua arribi fresca, no es  d’animals que hi hagi al corral.
                       contamini al propi abeurador i que
      3. Si s’han d’administrar altres  aquest no llenci aigua a terra. 9. És molt important la higiene i
      productes en pols: àcids, medicaments,               neteja del corral.
      suplements, cal també una barreja  7. Els plats d’alimentació han de
      homogènia i repartiment correcte. permetre una caiguda gradual
                       per evitar pèrdues i també destrio    Actualment estem realitzant diverses proves amb   íntegre del corral i fins i tot el pes individual del garrí seran

    diferents modalitats de repartiment de pinso, des   possibles.
    de les modalitats més senzilles (mescla per volum) fins a les

    més complexes: barrejadora, control per pes individual per  Les parets i terra han de ser impermeables, de fàcil neteja i
    corral i control consums aigua.            desinfecció. Cal evitar la proliferació de bacteris per tenir una
                               bona bioseguretat.
    Esperem en un futur poder avaluar els diversos sistemes
    i treure’n conclusions. De totes formes, en un futur més
    o menys llunyà i tal com avança la tecnologia, el control
   1   2   3   4   5   6   7   8