Page 6 - AC0122
P. 6

Informació sectorial desembre 2021


    Pollastres                  € / kg viu Guatlles                 € / kg viu

        1a set. 1,08€  2a set. 1,08€  3a set. 1,09€    1a set. 1,92€  2a set. 1,92€ 3a set. 1,98€
        4a set. 1,09€ 5a set. 1,09€             4a set. 1,98€ 5a set. 1,98€

    L’equilibri entre oferta i demanda permet mantenir l’actual  Tanquem l’any amb estabilitat entre oferta i demanda. Respecte
    situació de les cotitzacions. El preu mitjà de venda de l’any 2021  als costos de producció del 2021, aquests han estat un 6,08%
    ha estat de 0,89€, un 5,95% superior a l'any anterior; el cost de  superiors als de l'any anterior.
    producció ha acabat essent un 7,40% superior.
    Gallines ponedores         €/dot. (preu nial cat. L) Galls dindis            € / kg viu

        1a set. 0,78€  2a set. 0,78€ 3a set. 0,75€     1a set. 1,26€  2a set. 1,26€ 3a set. 1,26€
        4a set. 0,73€ 5a set. 0,73€             4a set. 1,29€ 5a set. 1,29€

    Ens trobem amb pressió de l’oferta, que marca tendència de  Sense variacions entre l'oferta i la demanda, i amb una campanya
    cotitzacions a la baixa. A l’exercici 2021 el preu mitjà de venda  de Nadal correcta. Els costos de producció de l’exercici 2021 han
    de totes les categories ha estat de 0,62€, un 3,22% superior a  estat un 10,07% superiors respecte a l'any anterior.
    l'any anterior; els costos de producció han augmentat un 12,77%
    respecte l'any anterior.
    Porcs                    € / kg viu Garrins                  € / unitat


        1a set. 1,02€  2a set. 1,02€ 5a set. 1,02€     1a set. 20,00€ 2a set. 20,00€ 5a set. 23,00€
        3a set. 1,02€ 4a set. 1,02€             3a set. 25,00€ 4a set. 26,00€
    Durant el mes s’ha anat equilibrant la major oferta d’animals  Les superiors matances en els porcs grassos han proporcionat més
    amb una bona demanda per part dels escorxadors, de manera  places disponibles per entrar garrins. Aquesta situació d’augment
    que els preus han repetit en totes les setmanes. La situació  en la demanda ha fet pujar els preus en totes les setmanes del
    actual i dels últims mesos segueix sent molt complicada per  mes. Tot i la situació de pèrdues actual, l’any 2021 acabarà amb
    als productors, que continuen amb grans pèrdues tot i que el  lleugers beneficis per als productors.
    còmput de l’any quedarà lleugerament en positiu, amb un preu
    mitjà de 1,23 €/kg viu.
    Vedells                  € / kg canal Vedells petits (3-4 setmanes vida)     € / unitat


        1a set. 4,22€  2a set. 4,25€ 5a set. 4,25€     vedells nacionals (desembre)    157€
        3a set. 4,25€ 4a set. 4,25€             vedells importació (desembre)    167€
    La inferior demanda de vedells en la comercialització ha anat en  L’augment en la demanda de vedells mamons, junt amb una
    consonància amb la menor oferta d’animals a les granges. Així  reducció de l’oferta d’animals provinents dels mercats europeus,
    doncs, repetició de preus durant tot el mes. L’any 2021 tancarà  han propiciat ascensos en els preus d’entrada del bestiar. Així
    amb lleugeres pèrdues per als productors, amb un preu mitjà  doncs, augments de 10€ en els vedells d’importació i de 8€ en els
    de 3,50€/kg canal que no ha estat suficient per fer front als  vedells d’origen espanyol.
    increments de costos del pinso.


    Alimentació animal    Mercats amb una alta volatilitat. La reacció davant la nova  de preu a la majoria de les matèries primeres, apropant-nos
    onada de covid per la variant òmicron va ser de mercats  paulatinament al preu real de mercat. Destaquem aquest
    a la baixa per la incertesa que es va crear, però la correcta  mes l'encariment del fòsfor i alguns aminoàcids.
    demanda i dubtes sobre el clima a les collites de Sud-
    amèrica han reactivat les compres per part dels fons i seguit  L'energia és fonamental per a la vida. Els pinsos són una
    d'alces a les cotitzacions, que continuen en preus rècord. Els  aportació d'energia per garantir les necessitats dels animals
    costos energètics segueixen pels núvols.       que alimentem, essent una aportació de nutrients i alhora
                               de benestar. Per elaborar el pinso requerim també d'energia,
    Els preus del pinso per al mes de gener del 2022   que l'apliquem per aconseguir diferents beneficis: molem
    augmenten 1,29 cts. d'euro per quilo de mitjana. Augment  i cuinem els cereals per tenir un aliment més digestible,
   1   2   3   4   5   6   7   8