Page 6 - AC0321
P. 6

Informació sectorial febrer 2021


    Pollastres                  € / kg viu Guatlles                 € / kg viu

        1a set. 1,08€  2a set. 1,10€             1a set. 1,73€  2a set. 1,73€
        3a set. 1,11€ 4a set. 1,11€             3a set. 1,76€ 4a set. 1,76€

    Durant el mes de febrer, l’oferta s’ha mantingut estancada però  Continuem un altre mes amb total estabilitat entre l’oferta i la
    la demanda ha estat bona. Aquesta situació ha donat lloc a un  demanda. En canvi els costos continuen mostrant una tendència
    augment progressiu de les cotitzacions al llarg de les setmanes. a l’alça.    Gallines ponedores         €/dot. (preu nial cat. L) Galls dindis            € / kg viu

        1a set. 0,50€  2a set. 0,50€             1a set. 1,11€  2a set. 1,11€
        3a set. 0,51€ 4a set. 0,53€             3a set. 1,14€ 4a set. 1,14€

    Aquest mes, durant la segona quinzena, les cotitzacions milloren  En aquesta activitat no observem variacions significatives
    lleugerament. Observem una clara tendència a reduir l’excés  respecte a la venda. Hi ha una tendència a l’alça quant a costos.
    d’oferta existent.

    Porcs                    € / kg viu Garrins                  € / unitat

        1a set. 1,10€  2a set. 1,12€             1a set. 41,00€ 2a set. 42,50€
        3a set. 1,14€ 4a set. 1,18€             3a set. 44,50€ 4a set. 47,00€

    Les matances de porcs han anat augmentant a mesura que  El mercat del garrí s’ha beneficiat dels augments de preu dels
    avançava el mes i l’oferta d’animals ha estat insuficient per  porcs grassos, i així la demanda d’animals per entrar a les granges
    atendre tota la demanda de carn amb destí a l’exportació. Així  s’ha disparat. Els preus han pujat cada setmana i actualment ja
    doncs, augments de preu al llarg del mes i tendència alcista que  tenim preus del garrí d’entrada a les granges en nivells molt alts.
    pot perdurar a mig termini degut al gran desequilibri entre oferta i
    demanda en els països asiàtics.
    Vedells                  € / kg canal Vedells petits (3-4 setmanes vida)     € / unitat

        1a set. 3,24€  2a set. 3,24€             vedells nacionals (febrer)     149€

        3a set. 3,24€ 4a set. 3,27€             vedells importació (febrer)     152€
    Oferta i demanda en equilibri durant quasi tot el mes. Les  La disminució en l’oferta de vedells mamons, i una demanda per
    exportacions d’animals en viu han estat sota mínims, i únicament  entrar a les granges en nivells similars als mesos anteriors, ha
    les bones xifres de consum intern a les llars han pogut absorbir  comportat augments destacats en els preus d’entrada. Així doncs,
    l’oferta d’animals que hi ha actualment al mercat.  els preus han augmentat 11€ en els vedells d’importació i 9€ en els
                               vedells d’origen espanyol.
    Alimentació animal


    El mercat segueix amb preus alts i una gran incertesa.  Els preus del pinso per al març augmenten 0,31 cts/kg de
    La volatilitat es manifesta tant en els mercats de futurs,  mitjana.
    amb pujades i baixades significatives dins d'un mateix dia,
    com en el mercat físic on s'opera i reté mercaderia segons  La societat demana una alimentació segura, sana i
    van apareixent notícies. També incertesa en un mercat  sostenible. Per aconseguir aquests objectius la cadena de
    local actiu fins que apareixen notícies d'embarcaments  producció d'aliments ha de ser traçable, transparent
    a l'exportació i es frena l'operativa. I dubtes en el mercat  i sostenible. La digitalització és l'eina que permet traçar
    de futurs, a l'alça amb motiu de les pluges que retarden  el camí de tota la cadena i mesurar l'impacte de la seva
    la bona collita brasilera o futurs a la baixa amb motiu de  eficiència i així evitar deixalles. Transparència és comunicar
    l'alentiment de les compres per part de la Xina.   amb sinceritat els preus i composició dels béns oferts. La
                               sostenibilitat és un concepte que abasta diversos àmbits
   1   2   3   4   5   6   7   8