Page 5 - AC0321
P. 5

Informació agropecuària
    Afectacions foliars als cereals    A partir d’ara, s’inicia normalment una època més plujosa  situacions de risc (pluviometria, humitat ambiental elevada
    que els mesos passats. En aquestes condicions, la majoria  i temperatures suaus). Normalment els tractaments ja no
    de plagues i malalties poden augmentar força d’in-  seran viables cap al mes de maig.
    tensitat i afectar els nostres cultius.
                               En el blat el tractament és més tardà ja que s'ha de protegir la
    Hi ha múltiples malalties que ataquen el cereal. Els orígens  fulla bandera i l'espiga. Normalment des de finals d'abril
    poden ser diversos:                  a primers de maig, depenent del clima i l’estat de cultiu.
      » Llavor infectada en la campanya anterior.
      » Sòls infestats (principalment per restes de cultius  Existeixen dues maneres d'afrontar la problemàtica,
      anteriors).                    segons el moment i l’estat en què es troba el cultiu: tracta-
      » Malalties que ataquen la part aèria del cereal per inòculs  ment preventiu o tractament curatiu.
      transportats pel vent o altres fenòmens atmosfèrics. La presència de la malaltia no justifica, per si sola, la realit-

    Si ens centrem en les afectacions de la part aèria, tenim  zació de tractaments. Serà aconsellable en aquells casos en
    que les principals malalties foliars són:       què s’observi una clara progressió de la malaltia i se superin
      » En blat: septoriosi, rovell marró o groc i taca groga   els llindars de tractament. L'adequació dels tractaments
      i oïdi.                      a l'evolució de les condicions climàtiques és molt acon-
      » En ordi: helmintosporiosi, rincosporiosi, rovell, oïdi   sellable a l'hora de reduir-ne els costos.
      i ramularia.                   En cas de consultes, bonÀrea ofereix l’assessora-

    El moment adequat per al primer tractament en el cul- ment agrícola mitjançant un equip tècnic agronòmic o
    tiu de l’ordi i, en moltes ocasions l'únic, serà a la sortida  contactant directament als diferents Agrocentres.
    de l'hivern. Aquest període sol correspondre durant el
    mes de març i principis d'abril, sempre que es produeixin


                                         En el següent enllaç es troben els
                                         contactes de l’equip tècnic agrari,
                                         així com el contacte dels diferents
                                         Agrocentres:
                                 bonarea-agrupa.com/sanitatvegetal


    “    Recorda que hi ha tractaments


    preventius o curatius i que bonÀrea
    disposa d’assessorament agrícola
   1   2   3   4   5   6   7   8