Petició Targeta Client bonÀrea

Dades del Titular
DNI o CIF * Nom *
1er Cognom * 2n Cognom *
Estat Civil *      Falta Contestar      Solter      Casat      Vidu      Separat
Adreça * Número * Pis
Població *
Provincia * Codi Postal *
Data de Naixement (dd/mm/aaaa) * Telèfon fixe Telèfon Mòbil
E-mail *
Sexe * Nš de membres unitat familiar * Altres targeta que té:
Falta contestar
Home
Dona
Visa
Targeta 6000
És obligatori disposar d'alguna d'aquestes targetes
Professió (si el sol·licitant de la targeta no treballa, indicar en aquesta casella les dades professionals de la seva parella) *
Nom de l'empresa *
Activitat de l'empresa *
Població de l'empresa * Telèfon de l'empresa *
Antiguetat en l'empresa * Situació laboral *  

Falta contestar
Fixe
Temporal

Autònom/Empresari
Pensionista
Altres
Ingressos nets mensuals (Unitat familiar) *
Falta contestar Menys de 600 € De 600 a 900 €
De 900 a 1.500 € De 1.500 a 2.500 € Més de 2.500 €
Domiciliació bancària  
Nom * Banc / Caixa *
1er Cognom * Adreça Banc / Caixa
2n Cognom * Població Banc / Caixa *
Tipus de compte *
Falta contestar
Compte Corrent
Llibreta d'estalvi
Entitat *    Oficina *    DC *    Compte *
Sol·licitud targeta adicional
Nom del sol·licitant
1er Cognom 2n Cognom
DNI o NIF Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Sexe Parentesc
Falta contestar
Home
Dona

Falta contestar
Fill/a
Pare/mare
Parella
Altre
Apoderat Societat
Empleat SocietatAvís informatiu sobre tractament automatitzat de dades personals

Les dades personals facilitades per Vostè, de forma voluntària i a la seva iniciativa, seran incloses en fitxers automatitzats, responsabilitat de Corporació Alimentària Guissona, S.A.
L'usuari haurà de completar tots els camps del formulari adjunt amb informació veraç, completa i actualitzada, llevat d' aquelles dades que s'indiquin de compliment opcional.
La finalitat del tractament serà mercantil, transaccions comercials, prestació de serveis, i enviament d'informació comercial sempre que Corporació Alimentària Guissona, S.A. ho consideri d'interès per a l'usuari, sobre productes i serveis propis o d'empreses del Grup Alimentari Guissona. La relació d'aquestes societats es troba en la pàgina web www.cag.es en l'apartat “Informació del Grup”.
En compliment del disposat en la Llei 34/2002, LSSICE, Vostè. podrà manifestar el seu consentiment o no a la recepció de comunicacions comercials, indicant a continuació l'opció desitjada:

No

Vostè podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels quals sigui titular, així com la revocació del consentiment prestat per a rebre comunicacions comercials i/o per a la cessió de les seves dades a les empreses del Grup Alimentari Guissona, mitjançant sol·licitud per escrit a Corporació Alimentària Guissona, amb domicili social en: C/Traspalau, nº 8, codi postal 25210 de Guissona (Lleida), acompanyant fotocòpia del DNI o bé per e-mail a: guissona@cag.es, esmentant nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte.