POLITICA PRIVACITAT
1.- Dades identificatives dels responsables del tractament de dades personals

Informació general per donar compliment a la Llei 34/2002
Titular: CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
Adreça: c/ Traspalau, 8 Guissona (Lleida) 25210
Tel. 973 55 01 00
Fax: 973 55 07 88
Contacte: guissona@cag.es
Dades registrals: Inscrita en el R.M. Lleida, Volum 619 Sec. Gral., Foli 1, Full L-11657
C.I.F.: A-25445131

2.- Política de protecció de dades de caràcter personal.

CAG compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat que li són exigibles per la seva activitat.

La confidencialitat de les comunicacions entre el nostre servidor i els nostres clients/usuaris queda preservada ja que tota operació de transmissió d'informació es realitza mitjançant un entorn segur. En les dades personals que són rebudes per CAG es garantitza la seguretat i confidencialitat.
Les dades de caràcter personal obtingudes seran incorporades a fitxers titularitat de CAG que seran utilitzats, respectant les disposicions contemplades per la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a les finalitats per les que van ser sol•licitades. En tots els formularis en els que es recullin dades de caràcter personal el Client/usuari serà expressa i puntualment informat de l' existència d' un fitxer automatitzat de dades, la finalitat del mateix, els destinataris de la informació i la identitat i direcció del responsable del tractament de les dades així com dels drets que l'emparen.

Acceptació i consentiment

L'accés a la web CAG i a la informació sobre qualsevol dels productes i serveis que s'ofereixen, comporta haver estat informat de les condicions sobre la protecció de dades personals i l'acceptació de la incorporació de les seves dades als fitxers i del tractament automatitzat de les mateixes per part de CAG i del Grup Alimentari Guissona en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals, prestant el seu consentiment per rebre comunicacions comercials a través de correu electrònic o altra via de comunicació electrònica equivalent, sempre i quan el interessat no manifesti el contrari.
CAG ha previst els mecanismes oportuns per tal que el Client/usuari pugui exercir els drets que contempla la normativa vigent.
Els Usuaris menors de 18 anys no han d' enviar cap informació a la nostra web, ni a la xarxa en general, pel que s'aconsella l'ús d' eines de control o filtres disponibles a través dels serveis de la xarxa.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

El Client/usuari és l' únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a CAG de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els Clients/usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, és per això que demanem als nostres Clients/usuaris que ens comuniquin les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de mantenir-les degudament actualitzades. CAG podrà excloure dels serveis registrats a tot Client/usuari que hagi facilitat dades falses.

Finalitat

CAG utilitzarà les dades per la gestió de la relació contractual, per facilitar la consulta, sol•licitud o contractació de qualsevol servei o producte, per les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques, comercialització de productes i altres propis del Grup Alimentari Guissona.

Cessió de les dades a empreses del Grup

D'acord amb l'article 11 de la LOPD, els Clients/usuaris accepten expressament que les dades puguin ser compartides pels diferents departaments i societats del Grup Alimentari Guissona, dedicades fonamentalment al àmbit assegurador, de distribució i venda de productes de consum i a activitats ramaderes.
La relació de les empreses que formen el Grup Alimentari Guissona es troba en l'enllaç " Grup Alimentari Guissona".
Les dades personals tractades no seran facilitades a cap altra entitat sense el consentiment del Client/usuari. Aquest consentiment per la comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius, podent ser denegat a través dels canals detallats en l'apartat següent. Les dades podran ser conservades en els fitxers deCAG, inclòs una vegada finalitzada la relació contractual, exclusivament per remissió de les informacions o finalitats anteriorment previstes i, en tot cas, durant el terminis legalment establerts, per passar a disposició d'autoritats administratives o judicials.

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició

Per exercitar els drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició el Client/Usuari es podrà dirigir a Corporación Alimentaria Guissona SA, mitjançant una sol•licitud per escrit dirigida al domicili social: C/Traspalau, nº 8, 25210, Guissona (Lleida) o bé a través del correu electrònic guissona@cag.es L
a sol•licitud per escrit, contindrà nom, cognoms del interessat, fotocòpia del DNI, petició en que es concreta la sol•licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol•licitant. Si la sol•licitud es realitza per e-mail, s'identificarà el nom i cognoms, DNI i es facilitarà un telèfon de contacte.
Serà necessari subministrar les dades de solvència quan l'operació exigeixi el seu coneixement. La cancel•lació de les dades comportarà el bloqueig de les dades personals conservant-les, durant els períodes previstos per les disposicions d'aplicació, només a disposició de les Administracions Púbiques, Jutges i Tribunals.

Comunicacions comercials

L'adreça de correu electrònic facilitada pel Client/usuari a CAG podrà ser utilitzada per a finalitats mercantils, entre elles comunicacions comercials, ja sigui a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent, referent a productes i serveis de CAG amb els requisits i garanties exigides legalment. No obstant, el Client/Usuari pot refusar en qualsevol moment la recepció d'aquesta informació comercial, simplement comunicant-ho a Corporación Alimentaria Guissona SA mitjançant les vies detallades en l'apartat anterior.

Modificació de la política de protecció de dades de caràcter personal

La present política de privacitat ha estat elaborada basant-nos en la normativa vigent, podent ser modificada en el supòsit de canvis legislatius o directrius de la Agencia de Protecció de Dades Personals.

Qualsevol dubte, comentari o suggerència en relació a la nostra Política de Protecció i seguretat de dades de caràcter personal, pot ser realitzada a través de l'adreça de correu electrònic guissona@cag.es